Mitgliedsbeitrag

Aufnahme Senior100 €
Aktiv Beitrag Senior200 €
Passiv Beitrag Senior30 €
Aktiv Beitrag Jugend30 €